ရဟန်းဝါတော် ငွေစင်ဂျူဗလီ‌ပွဲတော်

ရဟန်းဝါတော် ငွေစင်ဂျူဗလီ‌ပွဲတော်

SILVER JUBILEE PUAI (Puithiam cannak kum (25)

Rev. Fr. Joseph Ro Nei Thang နှင့် Rev. Fr. Abraham Hrang Hit

Rev. Fr. Abraham Hrang Hit (Chuncung Parish Priest) le Rev. Fr. Joseph Ro Nei Thang (Parish Priest of Simzawl) teih Puithiam cannak Silver JUBILEE Puai cu Pastoral center ah Kan Bishop Lucius Hre Kung, Msgr Jerome Hlawn Khawl le Puithiam pawl thawn an tuah a si.

Rev. Fr. Joseph Ro Nei Thang cu April 11, 1999, Inginkhone ah Puithiam cannak a ngah a si.

Rev. Fr. Abraham Hrang Hit cu April 18, 1999, Chuncung ah Puithiam cannak a ngah a si.

Kan lungawipi nasa

An rian mi Pathian in an nun sung, a mah Rian tu tha si sin sin dingin thluasuah sin sin hram seh.

Add new comment

9 + 6 =