ဘ၀ကျေးဇူးရှင် (ရေး - ပီတိနေထွန်း - Fr. Thawngte), ဆို - Lal Him Sung)

ဘ၀ကျေးဇူးရှင်

တေးရေး - ပီတိနေထွန်း - Fr. Thawngte

တေးဆို - Lal Him Sung

Add new comment

9 + 3 =